П’ятниця 18.01.2019
Зверніть увагу!

Tag Archives: 10 клас. Географія

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Загальний огляд. Склад регіону. Різноманітність країн. Особливості господарства. Роль країн Азії у світі. Регіон перехрестя важливих морських комунікацій. Туризм Мета: охарактеризувати склад регіону, особливості розміщен­ня та формування населення, ресурсозабезпеченість, загальні ознаки господарства країн Азії; визначити роль азіатських країн у світовому господарстві; розвивати уміння обґрунтовувати галу­зеву структуру господарства регіону, уміння працювати з карта­ми атласа, підручником, цікавість до вивчення теми, аналітичні здібності. …

Читати все »

Підсумковий урок за темою «Країни Європи» (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Підсумковий урок за темою «Країни Європи»  Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання за ви­вченою темою; визначити рівень оволодіння знаннями, уміннями та навичками; розвивати вміння працювати з картами атласа, викону­вати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уваж­ність, організованість, відповідальність, зосередженість.  Обладнання: атласи, роздавальні матеріали із завданнями.  Тип уроку: повторення, узагальнення, систематизації, контро­лю та корекції знань.

Читати все »

Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Словаччина. Угорщина. Румунія. Молдова  Мета: скласти економіко-географічну характеристику країн- сусідів України; охарактеризувати головні особливості ЕГП, при­родних умов і ресурсів, населення, господарства країн; визначити ступінь розвитку економічних відносин країн з Україною; розви­вати уміння працювати в групах, самостійно опрацьовувати на­вчальний матеріал, створювати мультимедійні презентації; вихо­вувати комунікабельність, ділові якості, економічне мислення.  Обладнання: політична карта Європи, атласи, фотографії, комп’ютер, мультимедійний проектор. Тип уроку: комплексного …

Читати все »

Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Польща. Білорусь. Порівняльна економіко-географічна характеристика  Мета: сформувати знання учнів про особливості економіко- географічного положення, природно-ресурсного потенціалу, госпо­дарства країн, що порівнюються; виявити економіко-географічну специфіку Польщі і Білорусі; розвивати вміння складати порів­няльну економіко-географічну характеристику за планом, прак­тичні вміння працювати з комплексними картами атласа, матеріа­лами підручника; виховувати аналітичні здібності, економічне мислення. Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники.  Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Росія. Сучасний стан економіки. Характеристика господарства. Територіальні відмінності. Зовнішньоекономічні зв’язки  Мета: сформувати в учнів загальні уявлення про хід економіч­них перетворень в Росії, охарактеризувати господарство і зовнішні економічні зв’язки; визначити територіальні відмінності галузевої структури господарства Росії; вдосконалити практичні вміння учнів працювати з комплексними картами атласа; розвивати вмін­ня складати економіко-географічну характеристику країни; вихо­вувати толерантність, добросусідські почуття.  Обладнання: фізична та політична карти Євразії, …

Читати все »

Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Держави-сусіди України. Економіко-географічна характеристика Росії. Особливості ЕГП. Природно-ресурсний потенціал. Населення та демографічні проблеми Мета: актуалізувати знання учнів про геополітичне положен­ня України; пояснити особливе значення для України партнер­ських відносин з сусідськими країнами; сформувати в учнів за­гальне уявлення про ЕГП, природно-ресурсний потенціал, особливості населення та демографічні проблеми Росії; дати оцін­ку природних і соціальних передумов розвитку господарства; роз­вивати практичні уміння працювати з картами …

Читати все »

Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії Мета: повторити та систематизувати знання про країни Європи; вдосконалювати вміння характеризувати та порівнювати галузе­вий склад промисловості головних країн Західної Європи; розви­вати вміння працювати з картами атласа, підручником, таблиця­ми, діаграмами, уміння систематизувати навчальний матеріал та статистичні дані; уміння виконувати завдання в контурних кар­тах; виховувати акуратність, уважність та зосередженість, аналі­тичні …

Читати все »

Італія (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Італія  Мета: сформувати в учнів систему знань про особливості ЕГП, населення, господарства Італії; визначити вплив ЕГП на розвиток господарства, територіальні відмінності у структурі господарства країни; розвивати практичні уміння працювати з матеріалом під­ручника і картами атласа; виховувати самостійність, цікавість до пошуку і аналізу необхідної інформації. Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники, схеми, таблиці, діаграми. Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Франція (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Франція  Мета: охарактеризувати ЕГП, природні умови і ресурси Фран­ції, визначити особливості населення і провідні галузі господар­ства; розвивати вміння складати комплексну характеристику кра­їни, обґрунтовувати галузеву структуру господарства, уміння працювати з картами атласа та підручником, уміння працювати в малих групах; виховувати цікавість до теми, самостійність мис­лення, почуття поваги до думки інших. Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники, схеми, таблиці, діаграми.

Читати все »

Велика Британія (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Велика Британія  Мета: формувати в учнів систему знань про особливості геогра­фічного положення, населення та господарства Великої Британії; удосконалювати навички складання комплексної економіко- географічної характеристики країни за допомогою карт атласа, підручника та інших джерел географічних знань; розвивати аналі­тичне мислення та навички системного аналізу на основі порівнян­ня економіко-географічних характеристик країн; виховувати твор­чий підхід, уміння поводитися в нестандартній ситуації.  Обладнання: політична та фізична …

Читати все »