Конспекти уроків зарубіжної літератури 10 клас

Конфлікт головного героя Жульєна Сореля з суспільством як сюжетний стрижень роману (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Конфлікт головного героя Жульєна Сореля з сус­пільством як сюжетний стрижень роману.  Внутрішня дра­ма героя як наслідок цього конфлікту. МЕТА:  розкрити образ головного героя роману «Чер­воне і чорне»; розвивати навички характеристики  літера­турного героя з використанням цитатного матеріалу; ви­ховувати неприязнь до нещирості, лицемірства та повагу до високих людських чеснот; бажання пошуку світлого життєвого шляху. ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань і …

Читати все »

Роман «Червоне і чорне», поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Роман «Червоне і чорне», поєднання в ньому соціально-політичного й психологічного аспектів. МЕТА: розкрити соціально-політичний і психологіч­ний аспекти роману; проаналізувати суспільні закони й звичаї у Вер’єрі — Безансоні — Парижі; осмислити багатозначність назви роману; розвивати навички порівняль­ного аналізу; виховувати в учнів потребу у висловленні власного судження. ОБЛАДНАННЯ: репродукції картин із зображеннями Наполеона. ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань і формуван­ня …

Читати все »

Стендаль (1783-1842). Життєвий і творчий шлях письменника (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Стендаль (1783-1842). Життєвий і творчий шлях письменника. Синтез романтизму й реалізму в його творчості. МЕТА: ознайомити учнів із основними етапами жит­тєвого та творчого шляху Стендаля; розвивати вміння виз­начати особливості творчої манери письменника; вихову­вати повагу до життєвих цінностей, розуміння призначення справжнього митця. ОБЛАДНАННЯ:  портрет Стендаля, виставка різних видань творів письменника. ТИП УРОКУ: урок засвоєння нових знань і формування на їхній …

Читати все »

Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Влада золота та її філософія в повісті О. де Бальзака «Гобсек» Мета: допомогти учням усвідомити ідейно-художній зміст твору; розвивати навички роботи з текстом, його коментування, виокремлення головного та деталей, формувати вміння аргументувати свої твердження; виховувати позитивне ставлення до загальнолюдських моральних цінностей. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього. Тип уроку: комбінований.

Читати все »

О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. О. де Бальзак — видатний французький письменник, зачинатель соціального реалістичного роману. Життєвий і творчий шлях письменника. Поєднання реалістичних та романтичних елементів у його художній системі. «Людська комедія» — грандіозна енциклопедія життя Франції першої половини XIX ст., її проблематика й структура. Бальзак і Україна Мета: викликати інтерес учнів до життя й творчості письменника; розкрити роль України у долі митця; розвивати …

Читати все »

Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне» (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. (РМ) Контрольний твір-роздум за романом Стендаля «Червоне і чорне» Мета: перевірити рівень розуміння учнями змісту художнього твору; удосконалювати навички ідейно-художнього аналізування вивченого твору за обраною темою; розвивати творчі здібності, писемне зв’язне мовлення школярів; виховувати кращі людські якості. Оснащення: портрет Стендаля, художній текст роману «Червоне і чорне», ілюстрації до твору. Тип уроку: розвиток мовлення.

Читати все »

Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Жіночі образи роману Мета: допомогти учням розкрити жіночі образи роману, з’ясувати їх роль у романі; розвивати навички аналізування персонажів епічного твору, висловлювання своїх оцінних суджень; уміння зіставляти явища літератури та життя; виховувати високі моральні якості, естетичні смаки. Оснащення: портрет письменника, видання його твору, ілюстрації до нього, МП. Тип уроку: формування вмінь та навичок.

Читати все »

Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного героя (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

Тема. Стендаль «Червоне і чорне». Шлях Жульєна Сореля — це шлях злету чи шлях падіння? Образ головного героя Мета: розкрити образ головного героя твору, з’ясувати засоби його змалювання та втілення в ньому авторського задуму; розвивати навички аналізування великого епічного твору, характеризування героїв, зіставлення різних життєвих та літературних явищ; виховувати особистість на основі загальнолюдських цінностей. оснащення: портрет письменника, видання його твору, …

Читати все »

Майстри соціальної прози: Стендаль, О. Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Майстри соціальної прози: Стендаль, О. Бальзак, Г. Флобер, Ч. Діккенс, Г. Джеймс, Ф. Достоєвський, Толстой, А. Чехов та ін. Роль художньої літератури у культурному та суспільному житті XIX ст.  МЕТА: визначити роль творчості Стендаля, О. Бальзака, Г Флобера, Ч.Діккенса, Г. Джеймса, Ф.Достоєвського, Л. Толстого, А. Чехова для розвитку соціальної прози; розкрити значення художньої літератури у культурному та суспільному житті …

Читати все »

Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. (10 клас. Зарубіжна література)

10 клас. Зарубіжна література - Школа України

ТЕМА: Загальна характеристика розвитку культури та літератури XIX ст. Реалізм як напрям у світовій літе­ратурі. Розквіт реалістичної літерату­ри, його зв’язок із розвитком природ­ничих наук.  МЕТА: розкрити особливості мис­тецтва XIX ст.; показати цілісність, без­перервність літературного процесу; розвивати навички характеристики ху­дожнього напряму; пробуджувати інте­рес до мистецтва XIX ст.; виховувати шанобливе ставлення до творів мис­тецтва.  ОБЛАДНАННЯ: виставка підруч­ників, хрестоматій, посібників, рекомендованих для вико­ристання …

Читати все »