Конспекти уроків географії 10 клас

Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Практична робота № 3. Порівняльна характеристика промисловості ФРН, Франції, Великої Британії, Італії Мета: повторити та систематизувати знання про країни Європи; вдосконалювати вміння характеризувати та порівнювати галузе­вий склад промисловості головних країн Західної Європи; розви­вати вміння працювати з картами атласа, підручником, таблиця­ми, діаграмами, уміння систематизувати навчальний матеріал та статистичні дані; уміння виконувати завдання в контурних кар­тах; виховувати акуратність, уважність та зосередженість, аналі­тичні …

Читати все »

Італія (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Італія  Мета: сформувати в учнів систему знань про особливості ЕГП, населення, господарства Італії; визначити вплив ЕГП на розвиток господарства, територіальні відмінності у структурі господарства країни; розвивати практичні уміння працювати з матеріалом під­ручника і картами атласа; виховувати самостійність, цікавість до пошуку і аналізу необхідної інформації. Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники, схеми, таблиці, діаграми. Тип уроку: комбінований.

Читати все »

Франція (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Франція  Мета: охарактеризувати ЕГП, природні умови і ресурси Фран­ції, визначити особливості населення і провідні галузі господар­ства; розвивати вміння складати комплексну характеристику кра­їни, обґрунтовувати галузеву структуру господарства, уміння працювати з картами атласа та підручником, уміння працювати в малих групах; виховувати цікавість до теми, самостійність мис­лення, почуття поваги до думки інших. Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники, схеми, таблиці, діаграми.

Читати все »

Велика Британія (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Велика Британія  Мета: формувати в учнів систему знань про особливості геогра­фічного положення, населення та господарства Великої Британії; удосконалювати навички складання комплексної економіко- географічної характеристики країни за допомогою карт атласа, підручника та інших джерел географічних знань; розвивати аналі­тичне мислення та навички системного аналізу на основі порівнян­ня економіко-географічних характеристик країн; виховувати твор­чий підхід, уміння поводитися в нестандартній ситуації.  Обладнання: політична та фізична …

Читати все »

ФРН (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

ФРН  Мета: ознайомити учнів з основними етапами складання комп­лексної економіко-географічної характеристики країни; сформу­вати систему знань про основні особливості географічного поло­ження, населення і господарства Німеччини; розвивати практичні уміння працювати з комплексними картами атласа; виховувати ці­кавість до теми, уважність та аналітичні здібності.  Обладнання: політична та фізична карти Європи, атласи, під­ручники, схеми, таблиці, діаграми.

Читати все »

Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Загальна характеристика регіону, його склад. Населення, міста. Характеристика господарства країн та значення інтеграційних процесів у його формуванні  Мета: охарактеризувати склад регіону, особливості розміщення та формування населення, загальні риси господарства країн Євро­пи; визначити значення інтеграційних процесів у формуванні гос­подарства регіону; розвивати уміння обґрунтовувати галузеву структуру господарства регіону, уміння працювати з картами атласа, підручником; виховувати почуття співпричетності до процесів євроінтеграції, цікавість до …

Читати все »

Підсумковий урок за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства» (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Підсумковий урок за темами: «Взаємодія суспільства і природи», «Світове господарство», «Глобальні проблеми людства» Мета: повторити, узагальнити та систематизувати знання за ви­вченими темами; визначити рівень оволодіння знаннями, уміння­ми та навичками; розвивати вміння працювати з картами атласа, виконувати тестові завдання різних рівнів складності; виховувати уважність, організованість, відповідальність, зосередженість.  Обладнання: атласи, роздавальні матеріали із завданнями. Тип уроку: урок повторення, узагальнення, систематизації, контролю й …

Читати все »

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Зовнішні економічні зв’язки. Міжнародний туризм  Мета: охарактеризувати головні форми міжнародного співро­бітництва, визначити обсяги та структуру зовнішньоекономічних зв’язків; розглянути особливості основних видів міжнародного ту­ризму; розвивати вміння порівнювати та узагальнювати, аналізу­вати статистичні та картографічні матеріали, створювати мульти­медійні презентації; виховувати економічне мислення, розуміння об’єктивності світових інтеграційних процесів. Обладнання: політична карта світу, підручник, довідники, ат­ласи, таблиці, діаграми, комп’ютер, мультимедійний проектор.

Читати все »

Поняття про глобальні проблеми людства, роль світової громадськості у їх розв’язанні (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Поняття про глобальні проблеми людства, роль світової громадськості у їх розв’язанні  Мета: охарактеризувати поняття «глобальні проблеми люд­ства»; визначити причини виникнення, особливості кожної з про­блем, можливі шляхи розв’язання; розвивати уміння оцінювати наслідки прояву глобальних проблем на сучасному етапі розвитку людства, уміння самостійно опрацьовувати різноманітні джерела географічних знань, працювати в групах, захищати свою точку зо­ру; виховувати толерантність, культуру мовлення, екологічне мис­лення. Обладнання: …

Читати все »

Географія світового транспорту (10 клас. Географія)

10 клас. Географія-Школа України

Географія світового транспорту Мета: охарактеризувати значення транспорту у світовому гос­подарстві, повторити та поглибити знання про основні техніко- економічні показники роботи транспорту, види транспорту; сфор­мувати вміння характеризувати різні види транспорту, визначати сучасний стан розвитку, проблеми транспорту та вплив на нього НТР; розвивати вміння працювати з картами атласа, таблицями, діаграмами; виховувати просторове та економічне мислення, ціка­вість до теми. Обладнання: політична карта світу, …

Читати все »
Яндекс.Метрика